Záruka kvality v reality MAGIC

Společnost Prague East Realty s.r.o. byla založena 16. července 2007. Společnost je právnickou osobou, zapsanou v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v odd. C, vložka 127148.

Společnost používá obchodní značku „reality MAGIC“

Sídlo: Říčany, Černokostelecká 55/31, PSČ 251 01

IČO: 279 28 721

Vedení společnosti reality MAGIC garantuje:

 • soulad politiky kvality a cílů kvality s vizí a ostatními cíli organizace,
 • personální zdroje a infrastrukturu potřebné pro trvalé udržování a zlepšování QMS,
 • respektování zákonných i dalších oprávněných požadavků společnosti při činnostech společnosti
 • podporu při rozvíjení podnikové kultury orientované na kvalitu,
 • zlepšování efektivnosti systému managementu kvality s cílem zvýšit spokojenosti zákazníka plněním jeho požadavků.

Komunikace se zákazníkem

Nejvyšší prioritou je osobní komunikace se zákazníkem s cílem získávání a sdělování informací, které mohou sloužit k uspokojování jeho potřeb a očekávání. Komunikace se týká především pravidelného reportingu o sledovanosti inzerce, poptávkách, plánování prohlídek, úpravy cen apod.

Veškeré záležitosti může zákazník projednávat s kompetentními pracovníky reality MAGIC při osobním jednání, telefonicky, e-mailem, písemně. Spojení je uváděno ve smlouvách, v korespondenci, v reklamních a propagačních materiálech a na webu http://www.realitymagic.cz/ .

Firemní kultura vyžaduje od všech pracovníků vstřícný přístup k potřebám zákazníka, ochotu vyhovět při řešení problému, pozitivní komunikaci („zákazníka si hýčkáme“). Součástí firemní kultury je dále pečlivé, precizní a bezchybné zpracování veškeré dokumentace pro zákazníka (obchodní korespondence, nabídky, rozpočty, atd.).

Spokojenost zákazníka

reality MAGIC monitoruje informace o spokojenosti nebo nespokojenosti zákazníka s cílem uplatnit poznatky a informace o hodnocení organizace u konkrétních zákazníků a tím i o pozici na trhu.

K hodnocení spokojenosti zákazníka slouží:

 • osobní nebo telefonické jednání se zákazníky,
 • monitorování spokojenosti zákazníka při předání nemovitosti zákazníkovi
 • referenční dopisy od zákazníků.
 • počet a závažnost reklamací,
 • zakázky získané na doporučení zákazníka,

Informace o spokojenosti zákazníka jsou vyhodnocovány na poradách v rámci přezkoumání QMS. Vyhodnocené informace jsou zdrojem pro další zlepšování.

Monitorování a měření procesů

Vedení reality MAGIC aplikuje vhodné metody monitorování všech procesů, které jsou nezbytné pro splnění požadavků zákazníka.

Kritéria výkonnosti všech procesů jsou uvedeny v dokumentu Přílohy Příručky – Registr procesů QMS.

Není-li plánovaných výsledků dosaženo, navrhne vlastník příslušného procesu opatření k nápravě.

Vyhodnocení kritérií výkonnosti procesů je součástí přezkoumání QMS vedením

Neustálé zlepšování

Strategickým cílem společnosti reality MAGIC je neustálé zlepšování všech procesů, aby to zákazníkům přinášelo prospěch. Vedení společnosti se snaží zlepšovat parametry procesů a produktů tak, společnost byla stále lépe vnímána svými zákazníky.

V rámci činností zlepšování využívá:

 • politiku kvality,
 • cíle kvality, cílové hodnoty
 • výsledky z auditu,
 • analýzy údajů,
 • opatření k nápravě,
 • preventivních opatření,
 • přezkoumání vedením,

Strategie zlepšování zahrnuje všechny pracovníky, procesy a postupy. Pro zlepšení zapojení a povědomí pracovníků v činnostech zlepšování vedení organizace dává pracovníkům prostor pro zlepšování svých pracovišť, rozvíjí znalosti, zkušenosti a dovednosti pracovníků jako součást všech činností managementu kvality v organizaci.

Každý pracovník organizace může dát podnět ke zlepšení fungování systému ve všech oblastech činnosti. Návrhy na zlepšení jsou zaznamenávány do formuláře Neshody, opatření k nápravě, prevenci a zlepšování.

Nástrojem pro zlepšování jsou především nápravná a preventivní opatření.

Reklamace, stížnosti zákazníka

Reklamační řízení je zahájeno obdržením reklamace. Došlou reklamaci office manager zaeviduje do Knihy reklamací. Kniha reklamací obsahuje údaje o reklamaci: kdo reklamaci uplatňuje, datum příjetí reklamace, které zakázky se týká, popis reklamace nebo stížnosti, způsob vyřízení oprávněné reklamace (případně odmítnutí reklamace jako neoprávněné), datum odstranění reklamace, případně odkaz na nápravná opatření.

Veškeré dokumenty vzniklé v reklamačním řízení jsou uloženy ve spise týkajícího se předmětné zakázky.